ช.ส.ค. ประชุมใหญ่ 67 จัดเลือกตั้งกรรมการพร้อมแจงผลการดำเนินงาน - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, April 30, 2024

ช.ส.ค. ประชุมใหญ่ 67 จัดเลือกตั้งกรรมการพร้อมแจงผลการดำเนินงาน


17544 

17540

17528

17584

( วันที่ 28 เมษายน 2567) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวรายงานสรุปผลการดำนินงานของ สสท.ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด (ช.ส.ค.) ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีนายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ,ดร.วีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ ประธานฯ ช.ส.ค. กล่าวรายงาน,แขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ กรรมการ สสท., พร้อมด้วย เครือข่ายสหกรณ์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมใหญ่ฯ ช.ส.ค. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน รับทราบผลการดําเนินงานและพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ และประชุมตามวาระ รวมถึงมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการฯ โดย นายบรรเจิด พฤฒิกิตติ จาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานฯ ช.ส.ค. พร้อมกันนี้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอําเภอเมืองเชียงใหม่ จํากัด จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ดีเด่น ประจําปี 2567 ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 
17532

17534

830097

ช.ส.ค. เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2522 โดยมีวิสัยทัศน์ “ ช.ส.ค. มั่นคง สมาชิกเข้มแข็ง บนจิตตารมณ์ คุณธรรม และธรรมาภิบาล ให้คนเครดิตยูเนี่ยนพึ่งตนเองได้ ” และมุ่งมั่นเป็นองค์กรกลาง ทําหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใน ประเทศไทย โดยมีภารกิจที่สําคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการเผยแพร่ จัดตั้ง และส่งเสริมงานที่เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2. ด้านการศึกษาอบรมเพิ่มทักษะด้านการบริหาร และการจัดการให้กับบุคลากรของขบวนการสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน 3. ด้านการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ และ 4.ด้านการจัดการบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages