อ.ส.ค. เดินหน้าสร้างการรับรู้คนไทยทุกเพศทุกวัยดื่มนมมากขึ้น - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, June 4, 2024

อ.ส.ค. เดินหน้าสร้างการรับรู้คนไทยทุกเพศทุกวัยดื่มนมมากขึ้น

อ.ส.ค ร่วมกิจกรรม “วันดื่มนมโลก” ประจำปี 67 พร้อมเดินหน้าสร้างการรับรู้และกระตุ้นการสร้างนิสัยรักการดื่มนม ในคนไทยทุกเพศทุกวัยให้ได้ตามเป้า 25 ลิตรต่อคนต่อปี


นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาส “วันดื่มนมโลก” วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี โดยปีนี้มีกรมปศุสัตว์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู

โดย อ.ส.ค.เป็นหนึ่งในองค์กรภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ โดยนำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการบริโภค “นม” และสนับสนุนการบริโภค “นม”ของประชากรในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีความมั่นคงทางด้านอาชีพต่อไป


นายสมพร กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประเทศไทยผลิตน้ำนมดิบได้มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่คนไทยมีอัตราการดื่มนมเฉลี่ยเพียง 18 ลิตรต่อคนต่อปี ดังนั้น อ.ส.ค.จึงมีนโยบายในการกระตุ้นให้คนไทยหันมาดื่มนมเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเน้นการให้ความรู้และกระตุ้นการสร้างนิสัยรักการดื่มนม ในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะการดื่มนมโดยเฉพาะนมโคสดแท้ 100% นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ดื่มแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศให้สามารถขายน้ำนมดิบได้มากขึ้น ตลอดจนช่วยผลักดันการสร้างช่องทางใหม่ในการทำธุรกิจโคนมและน้ำนมสดอีกทางหนึ่งด้วย จึงเชิญชวนคนไทยหันมาบริโภคนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้รักสุขภาพที่ไม่มีเวลารับประทานอาหารเช้า นมสดสามารถเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่สามารถบริโภคได้ เนื่องจากมีสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ เหมาะกับสภาพร่างกายที่สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทันที ที่สำคัญคนที่ดื่มนมต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน ซึ่งกำลังเป็นโรคที่คุกคามประชากรทั่วโลก


อ.ส.ค. ตั้งเป้าหมายให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่าสถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย มีการบริโภคนมที่น้อยมากถ้าเทียบกับอัตราการบริโภคนมของทั่วโลก ซึ่งมีอัตราการบริโภคนมพร้อมดื่มภายในประเทศประมาณ 18 ลิตร/คน/ปี ถ้ารวมผลิตภัณฑ์นมนำเข้าจะอยู่ที่ 22 ลิตร/คน/ปี (ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งโลก) สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กไทย ที่มีส่วนสูงสมส่วนยังไม่ถึงค่าเป้าหมาย กระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมจึงได้ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้น จากเดิม 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2570 พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และการสร้างช่องทางการเข้าถึงนม เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมและรับประทานผลิตภัณฑ์นมมากขึ้น นายสมพร กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages