สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จัดประชุมใหญ่ 20 ต.ค. สมาชิกเข้าร่วมคับคั่ง - Biznowadays

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, October 21, 2023

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จัดประชุมใหญ่ 20 ต.ค. สมาชิกเข้าร่วมคับคั่ง

688606

688607

688608

วันนี้ (20 ต.ค.66) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด โดย พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เปิดเผยว่าสหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ จะจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการ และประธานฯ สหกรณ์ เพื่อร่วมบริหารงานแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ

 
688609

688610

688611

688612

688613

688614

688616

688617

688618

688619

688620


นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้ สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 13,556 คน สมาชิกสมทบ 2,397 คน ทุนเรือนหุ้น 7,998,175,070 บาท มีรายได้รวม 1,316 ล้านบาทเศษ มีค่าใช้จ่ายรวม 596 ล้านบาทเศษ กำไรสุทธิ 719 ล้านบาทเศษ มีสินทรัพย์รวม 26,624 ล้านบาท ปันผล 6.5 % เฉลี่ยคืน 14% คิดให้สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ โดยบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ และยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารงานโดยมุ่งเน้นให้สมาชิกในครอบครัวมีความผาสุก ดังปณิธานที่ว่า “คุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน คือความมุ่งมั่นของเรา”

โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้ดำเนินงานก้าวสู่ปีที่ 47 ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของสมาชิกทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมทำให้สหกรณ์มีความเจริญมั่นคงและก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตั้งแต่ปี 2562 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 4 ปี สหกรณ์โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบันก็ยังคงตระหนักถึงความเป็นอยู่ของสมาชิกเป็นหลัก จึงได้นำแนวทางการบริหารงานต่างๆ ทั้งนโยบายและด้านแผนการปฏิบัติงานรวมถึงการจัดทำโครงการต่างๆ ที่มุ่งถึงผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับอย่างสูงสุด โดยเน้นให้ความช่วยเหลือสมาชิกด้านสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำ 5.95 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกันร้อยละ 5.40 ต่อปี โดยสรุปแล้วตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบันสหกรณ์ได้พยายามปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกลงไปแล้วถึง 0.55% และด้านการให้สินเชื่อสมาชิกได้มีการปรับหลักเกณฑ์การกู้จากเดิมให้กู้ได้ตามจำนวนหุ้นที่มีอยู่ปรับเป็นกู้ได้ 95% ของหุ้นและหรือเงินฝากที่มีอยู่ นอกจากนี้ สหกรณ์ยังให้ความช่วยเหลือสมาชิกด้านสวัสดิการโดยในปี 2566 สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมทั้งสิ้น 28 ล้านบาทเศษ

จึงเห็นได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติมีนโยบายและแผนการปฏิบัติงานรวมถึงโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก จึงทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี สมาชิกมีความมั่นใจในการบริการ และส่งผลให้สหกรณ์ยั่งยืนต่อไป.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages